Om Privacyline

Privacyline AB är ett konsultföretag som helt och hållet har specialiserat sig på dataskyddslagstiftningen. Idén bakom Privacyline bygger på det faktum att alla svenska företag, myndigheter och andra organisationer måste följa dataskyddslagstiftningen, men få vet vad det innebär i praktiken. Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer stora krav på kontroll via en stark organisation, accountability, awareness, analysarbete, öppenhet, dokumentation och governance. Dessutom har GDPR en "bötesskala" med mycket höga sanktionsavgifter för den som inte följer lagstiftningen.

Ingen vill stå svarslös när kunder, anställda, media, ledningen eller Datainspektionen ställer frågor! 

Policy om skyddet för den personliga integriteten: Privacyline AB vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget. Det gäller såväl behandlingen av personuppgifter om kontaktpersoner hos kunder, som om andra personer som kan komma att registreras i Privacylines IT-system.  All utveckling av tjänster, processer och produkter sker med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av aktuell svensk dataskyddslagstiftning. Att uppmärksamma kunderna på alla relevanta dataskyddsaspekter i deras verksamhet och att utbilda deras personal så att de förstår vikten av ett gott dataskyddsarbete, är ett prioriterat mål.  För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ser Privacyline inte bara till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Det är lika viktigt att arbeta kontinuerligt med frågor som medvetenhet, utbildning, intern styrning och organisation. Det är viktigt att all personal som hanterar personuppgifter, även hos underleverantörer, har tillräcklig utbildning och tekniska resurser för att något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet inte ska förekomma. 

MiljöpolicyPrivacyline AB drivs med juridisk konsultverksamhet och IT-tjänster som huvudnäring. Av den anledningen är företagets miljöpåverkan tämligen låg. Det finns dock alltid behov av att integrera ett miljöansvar i en verksamhet.  Med de medel som står Privacyline till buds, ska företaget alltid sträva efter att säkerställa miljöhänsyn i ett helhetsperspektiv och undvika användning av material och metoder som kan medföra miljörisker och/eller hälsorisker. Vid utveckling av nya tjänster, processer och produkter ska miljöfrågan alltid vara en del av utvecklingsprocessen, vilket inkluderar även underleverantörers verksamhet och miljöpåverkan.  Exempel på hur Privacyline kan bidra till en hållbar utveckling:  • Kollektivtrafiken utnyttjas inom Stockholm när det är praktiskt möjligt  • Återvinningsbara och ekologiska produkter används i möjligaste mån, i form av papper, bläckpatroner, rengöringsmedel osv.  • Tåg utnyttjas heller än flyg vid längre resor, när det är praktiskt möjligt.  

KvalitetspolicyPrivacyline AB utför sina uppdrag med väl utvecklade arbetsmetoder och processer vilket leder till hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Kundens behov och önskemål är alltid i fokus. Ett ansvarsfullt agerande, ett stort engagemang och en snabb, rationell, professionell och tillmötesgående hantering av alla uppdrag är en självklarhet.  En stark trovärdighet är ett måste i en konsultverksamhet, för att bibehålla och öka konkurrenskraften. Därför är kontinuerlig utbildning och utveckling av juridisk och teknisk kompetens en stark prioritering, liksom ett genomtänkt och noggrant val av underleverantörer och samarbetspartners. Ett proaktivt arbete med att utveckla och förbättra tjänster, processer och produkter är också ett prioriterat mål, för att hela tiden ligga i framkant när det gäller funktionalitet, användarvänlighet och säkerhet.  Det systematiska kvalitetsarbetet betyder att det är enkelt att vara kund hos Privacyline. Initiativ till nya tjänster, processer och produkter, information om nya lagregleringar och praxis, lyhördhet för problem eller önskemål och uppföljning av kundsynpunkter, ska leda till ständiga förbättringar såväl för kunden som för Privacyline. 

© Copyright Privacyline AB 2019